giraffen197

2019-02-24
22:38:00

Frågor och svar // Questions and answers

 
                                                                       Bild från Perros-Guirec, Bretagne, Frankrike 2013
 
Tack för frågorna! Jag tar med även några av dem som blev ställda på min FB-vägg.  :-) 
 
Uppdatering den 26:e februari > en sjätte fråga med svar har lagts till! 
 
//  Update 26th of February > a 6th question has been added!
 
1)  Jimmy Sjöström:  Vad fick dig att börja skriva en blogg?  Vad är din drivkraft?
 
svar:  Jag började skriva min blogg 2005 i samband med Sveriges nationaldag då jag kände ett behov av att få uttrycka mig på svenska. Då hade jag bott tre år i Haag. 2008 när jag började bli mera aktiv på Facebook och fick fler bekanta som inte var svenskar började jag översätta allt jag skrev även till Engelska. Min främsta drivkraft är nog ren och skär skaparlust. Jag älskar att läsa och skriva och tycker också mycket om att fotografera. :-)
 
 
2) Sara Ekman: Drömresmål?
 
svar: Min drömresa går till Kalifornien där jag vill besöka naturreservaten med de otroligt gamla och otroligt stora Seqouia-träden.  :-) <3 Och medan jag befinner mig där så skulle jag även vilja stanna ett par dagar i San Fransisco.
 
3) Marianne Bokblad:  Läser du andras bloggar numera och kommenterar?
 
svar: Jo, jag går in ibland nu på gamla bekantas bloggar, men de flesta har tyvärr slutat att blogga. Några nya bekantskaper har det också blivit genom "Bloggbevakning" där jag periodvis hänger ganska mycket. Jag är inte ett dugg intresserad av influencers och följer inte någon (om inte Jonna Jinton räknas...) men eftersom det är mer eller mindre öppna kommentarsfält där så finns det många som skriver intressanta kommentarer. Under de fem år jag inte bloggade hamnade många  fotografier på FB, men FB är inte blogg. Instagram har jag ett konto för att titta, men jag hinner verkligen inte posta något där.
 
4) Patrick Hassel Zein: Själv skriver jag romaner. Andra skriver t.ex dagböcker. Kan det vara ett underliggande mänskligt behov att skriva av sig?
 
svar: Jag tror att behovet att skapa - om det är via skrift, målning, stickning, snida i trä eller något annat - är det mest grundläggande. :-) Jag har kollegor som aldrig läser böcker så jag tror att det är långt ifrån alla som har behov just av att skriva av sig.
 
5) Anita van Hussen:  You still speak Dutch in Belgium or just French?
 
svar: I speak Dutch and French and English every day at work because I get calls from the whole of Belgium and sometimes also from India. Swedish I only speak at home with my son and with my family via phone... yes! also when I visit the Swedish church in Brussels.  :-)
 
6) Yasmine: a) Hur hamnade du i Belgien?  b) Vem inspirerar dig?  c) Vem skulle du vilja äta lunch        med?
 
Svar: a) Först flyttade jag till Haag till en holländsk pojkvän, men det förhållandet tog slut. Emellertid hade jag ingen lust att flytta tillbaka till Sverige utan jag blev kvar, skaffade jobb och lärde mig holländska. 2003 blev jag tillsammans med Patrick som är Belgare. Vi helgpendlade mycket under flera år innan vi bestämde oss för att bli sambos 2008.  :-)
 
b) oj, min senaste "inspiration" är faktiskt Jonna Jinton. Det är hon som fått mig att komma över motståndet att filma mig själv och våga göra "vloggar". Sedan har jag haft många inspiratörer och inspirationskällor genom åren. Släktingar (min farmor, min moster, min svärmor), författare (Paulo Coelho, Eckhart Tolle, Dan Millman), vänner. Jag kan också bli väldigt inspirerad av film både dokumentärer och drama.
 
c) Kristina Paltén som ensam sprang 184 mil genom norra Iran. Det vore jättespännande att få prata  med henne!
 
//  (question 1 - 6)  
 
1) Jimmy Sjöström: What made you want to write a blog? What is your inspiration?
 
answer: I started writing my blog in 2005 in connection with the Swedish national day when I felt a need to express myself in Swedish. Then I had been living for three years in the Hague. In 2008 when I became more active on Facebook and I got more friends who were not Swedish speaking I started to translate everything also to English. My primary inspiration is probably the joy of creating. I love to read and to write and I also like to take photos.
 
 
2) Sara Ekman: Dream travel?
 
answer:  My dreamtravel goes to California where I would like to visit the nature reservations with the incredibly old and magnificent big Seqouia-trees. :-) <3  And while I'm there I would like to spend a few days too in San Fransisco.
 
3) Marianne Bokblad:  Do you read other blogs these days and comment?
 
answer:  Yes, I visit now since I restarted some blogs of old acquintances, but most of the bloggers I knew have stopped. I also got to see a few new ones through the blog "Bloggbevakning" where I periodically hang pretty much. I'm not the slightest interested in influencers and I don't follow anyone (unless Jonna Jinton can be counted as an influencer...)  but due to it's relatively open comment-fields there are a lot of people commenting and there are a lot of interesting comments. During the five years I didn't blog I put many photos on FB instead,  but FB is not a blog.  I have an account on Instagram, but only to look at other photos and posts, I really don't have time to post there.
 
4)  Patrick Hassel Zein: Myself I write novels. Other people write  b.ex. diaries. Could it be an elementary human need to put words down on paper?
 
answer: I believe the need to create - whether it is in writing, painting, knitting, sculpting in wood
 or something else - is the most elementary need.  :-)  I have colleagues who say they never read books so I think far from everyone feels a need to write.
 
5) Anita van Hussen:  You still speak Dutch in Belgium or just French?
 
svar: I speak Dutch and French and English every day at work because I get calls from the whole of Belgium and sometimes also from India. Swedish I only speak at home with my son and with my family via phone... yes! also when I visit the Swedish church in Brussels.  :-)
 
6)  Yasmine:  a) How did you end up in Belgium?  b) Who is inspiring you?  c) Whome would you like to eat lunch with?
 
Answer:  a) First I moved to the Hague to a Dutch boyfriend, but the relationship ended. However I didn't want to return to Sweden so I stayed and got a work and learned Dutch. In 2003 I fell in love with Patrick who is Belgian. We saw each other in the weekends during many years before we decided to that I should move to Brussels in 2008.  :-)
 
b) well, my last inspiration is actually Jonna Jinton. She is the one who has inspired me to get over my resistance to film myself and dare to make "vlogs". But I have had many inspirating rolemodels through the years. Family (my grandmother, my aunt, my mother in law), authors (Paulo Coelho, Eckhart Tolle, Dan Millman), I can also get very inspired by movies both documentaries and drama-films.
 
c)  Kristina Paltén who ran 1840 kilometers (1140miles) through northern Iran - alone! It would be really exciting to talk with her.  :-)
 
 
Thank you so much for your questions!
 
Vi se's!   -  cu! 
Josephine  :-)