giraffen197

2021-03-23
11:48:00

22:a mars 2016

 
 
(For English scroll down to under the second image! >> )

Igår var det fem år sedan terroristattentaten i Bryssel. Det hölls flera minneshögstunder på flygplatsen i Zaventem och i tunnelbanestationen Maalbeek. Mitt på dagen en ceremoni med musik och tal vid Schuman där ett minnesmonument finns uppsatt. Kung Philippe och drottning Mathilde var närvarande och det var mycket högtidligt, allt direktsändes i TV.
 
32 människor dog och 340 skadades, många blev handikappade för resten av sina liv. Ben, armar, brandskador och trauma som inte vill släppa taget. Varje årsdag berättar någon som överlevt vad de varit med om och hur livet har förändrats.
 
Det som hände har inte påverkat mig på djupet, samtidigt nog litegrand ändå, kanske har jag blivit lite mera tacksam över livet. Trots att det finns jobbiga dagar och perioder så är jag vid liv, kan andas djupt, se, lukta, känna ,smaka, höra, röra mig utan besvär - leva och älska.
 
Om ni tittar i arkivet så kommer ni inte att hitta någonting från mars 2016 för då hade jag mitt blogguppehåll  (aug 2013 - sep 2018) så därför kommer här nu min berätttelse från den dagen. Jag var samtidigt inte i närheten av explosionerna och ändå bara tio minuter från döden.
 
Den morgonen den 22:a mars var jag på väg med tunnelbanan till min husläkare för ett sjukintyg och jag minns att när jag skulle byta linje vid Ars-Loi så stod jag bredvid en ung man i träningskläder med en stor sportbag och jag tänkte "i den bagen skulle det kunna finnas en bomb", i samma stund skämdes jag för min tanke. Vi var alla under denna tiden halvt paranoida p.g.a. terrorattentaten som hade ägt rum i Paris i november året innan.
 
Eller var det något annat? Var det en kollektiv undermedveten vindpust som anlände till mina nervbanor i det ögonblicket? För ungefär då, under de minuterna, så exploderade bomben i Maalbeek! Ingenting märktes där jag satt i nästa tunnelbanetåg på väg bort till min husläkare. Väl borta hos honom fick jag under konsultationen plötsligt ett SMS från min bror: "Explosioner i Bryssel, är du OK? 
 
Vi kastade oss över internet och fick ganska omgående veta att det var minst femton döda och att det var inte ett men två attentat, ett på flygplatsen och ett i tunnelbanan - där jag precis hade varit! Det kändes totalt overkligt när jag insåg att jag troligen suttit på, om inte tåget som gick innan, max två tåg innan det som exploderade. Tio minuter från dödsångest och kaos.
 
Läkarbersöket tog lite längre tid än vanligt och för att komma hem tog jag en taxi. Kollektivtrafiken stod still. Laurent var på dagis och Patrick borta på sitt jobb, jag tror jag ringde honom från taxin, just nu kommer jag inte ihåg.  TV-nyheterna.  Dagarna efteråt samlades människor spontant nere vid det gamla börshuset inne i centrum och ett hav av blommor, ljus och teckningar, målningar bredde ut sig. Polisen stängslade in området och alltsammans fick vara kvar under flera veckor. 
 
Jag kan inte minnas att jag var rädd, men under mycket lång tid osäker. Vad är säkert? Var törs man vara? Tunnelbanan var avstängd ett litet tag tills reparerad och på ansiktena som dekorerade det vita kaklet på stationen hade någon målat stora tårar. De fick vara kvar under flera månader. Det dröjde mycket länge innan jag slutade att tänka på vad som hade hänt när jag passerade den stationen.
 
Idag finns där en vägg med ett minneskonstverk och en vägg där man har sparat hälsningar och tankar som alla fick skriva.  Innuti hjärtat står det  "Tous ensemble"  =  "Alla tillsammans".  <3
 
 
English 
--------------
Yesterday it was five years since the terrorist attacks in Brussels. Several memorial services were held; at the airport in Zaventem and at the Maalbeek metro station. In the middle of the day a ceremony took place with music and speeches at Schuman where a memorial is erected. King Philippe and Queen Mathilde were present and it was very solemn, everything was broadcast live on TV.
 
32 people died and 340 were injured, many were disabled for the rest of their lives. Legs, arms, burns and trauma that doesn't fade away. Every anniversary, someone who has survived tells what they have been through and how their lives have changed.
 
What happened has not affected me deeply, at the same time probably some anyway, maybe I have become a little bit more grateful over life. Even though there are hard days and periods, I am alive, I can breathe deeply, see, smell, feel, taste, hear, move without difficulty - live and love.
 
If you look in the archive, you will not find anything from March 2016 because then I had my blog break (Aug 2013 - Sep 2018) so this is the reason I have chosen to tell you my story from that day. At the same time, I was nowhere near the explosions and yet only ten minutes from death.
 
That morning, March 22, I was on the subway to my family doctor for a medical certificate and I remember that when I was about to change lines at Ars-Loi, I was standing next to a young man in training clothes with a large sports bag and I thought "in that bag there could be a bomb ", at the same moment I was ashamed of my thought. We were all half paranoid during this time due to the terrorist attacks that had taken place in Paris in November the year before.
 
Or was it something else? Was it a collective subconscious gust of wind that arrived near the pathways of my nerves at that moment? Because about that time, during those minutes, the bomb exploded in Maalbeek!  Nothing could be noticed where I was sitting, in the next subway train on the way to my family doctor. Once in his cabinet, during the consultation I suddenly received an SMS from my brother: "Explosions in Brussels, are you OK?
 
We threw ourselves over the internet and got to know quite immediately that there were at least fifteen dead and that there were not one but two attacks, one at the airport and one in the subway - where I had just been!!  It felt totally unreal when I realized that I had probably been on, if not the train that went before, a maximum of two trains before the one that exploded. Ten minutes from deadly anxiety and chaos.
 
The doctor's visit took a little longer than usual and to get home I took a taxi. Public transport stood still. Laurent was in kindergarten and Patrick away at work, I think I called him from the taxi, right now I do not remember. The TV-news. In the days that followed, people gathered spontaneously down by the old stock exchange building in the center and a sea of ​​flowers, candles and drawings, paintings spread out on the ground. The police fenced in the area and everything was allowed to remain for several weeks.
 
I can not remember that I was scared, but for a very long time I felt insecure What is safe? Where do I dare to go and be? The subway was closed for a while until repaired and on the faces that decorated the white tiles at the station someone had painted big tears. They were allowed to remain for several months. It took a very long time before I stopped thinking about what had happened when I passed that station.
 
Today there is a wall with a memory artwork and a wall where they have saved greetings and thoughts that everyone was allowed to write.
                Inside the heart it is written "Tous ensemble" = "All together". <3
 
 
//  Josephine