Framtid och nutid

(Translation to English below)

För drygt en vecka sedan på fredagskvällen såg jag en thriller.
Dumt gjort.

Jag hade varit nyfiken på den en lång tid från det att den var på bio. Nu såg jag DVDn och köpte den: "The Road". Det är en film om ett framtida samhälle där civilizationen har kapsejsat, naturen är mer eller mindre död och en far och hans son försöker ta sig över USA mot havet och sedan söderöver där de tror att det är varmare. Hela filmen är kall och grå och skrämmande. De är mycket försiktiga men möter ändå band med kringdrivande kannibaler som skjuter eller fångar andra människor för att äta upp dem. Hungern är som ni kan förstå fruktansvärd. Fadern spelas av Viggo Mortensen. Kannibalerna var skrämmande nog, men egentligen grep mig hela konceptet och jag kände mig nedstämd under flera dagar efteråt. En riktigt deprimerande dystopi. Jag tänkte mycket på vad det är som får oss att förbli mänskliga i den positiva bemärkelsen, där vi bryr oss om inte bara dem vi känner utan också orkar visa solidaritet och medmänsklighet med dem som vi inte känner? Hur delar man med sig när man svälter?

Nu kanske ni tycker att jag drar för stora växlar på bara en futtig film, men detta är inte bara möjligt, liknande situationer (bortsett från kannibalism) sker varje dag runt om på jorden i krigszoner eller områden som drabbats av jordbävning och översvämning. Nyligen läste jag att 925 miljoner människor i världen lider av hunger, detta fastän det fortfarande produceras tillräckligt med mat, men den kommer inte alla tillgodo. Detta i en värld där himlen är blå, solen skiner, naturen fungerar än så länge någorlunda som den ska (torkan i Ryssland har förstört deras skörd, men på andra ställen i världen har man kunnat skörda) och det finns än så länge fungerande regeringar och infrastrukturer.

Varje dag går jag förbi tiggarna i tunnelbanegången i Bryssel och jag undrar varför de aldrig blir hjälpta av någon socialkonsulent, varför människor i vårt rika samhälle tillåts att falla ner på bottnen och dö ute på gatorna i vinterkylan. Staten kan faktiskt inte ta hand om allting, kyrkan gör så gott den kan - var börjar och slutar vår egen medmänsklighet?

Men jag har en del idéer vad jag skulle vilja göra för att "gör skillnad" och jag började med en av dem ca två veckor innan jag såg filmen. Jag vill inte säga något om det här innan det är avslutat, men när det väl blir avslutat kommer jag att skriva om det även här i bloggen.

För jag är tack och lov inte ensam, vi är många som faktiskt vill göra något. Dagen efter kom vår vän Betty över på middag och med sig hade hon en kort dokumentär om slummen utanför Nairobi, "Kibera", en av världens största. Så underligt som det kanske låter kändes det bra att se den filmen efter skräckfilmen dagen innan. En av människorna där jobbar som telecom-ingenjör och skulle för länge sedan ha kunnat flytta till ett "riktigt" bostadsområde, men har valt att stanna kvar. Han har köpt mark och där byggt en skola för unga kvinnor som vill fortsätta sin utbildning efter grundskolan. Grundskolan (åtta år) i Kenya är gratis, men efter det måste man betala för skolgången och det har förstås invånare i slummen inte råd med. Undervisningen sköts av frivilliga lärare som inte alltid kan bli betalda, den här ingenjören gör så gott han kan med den relativt goda lön som han får.

Så istället för att ta tre steg tillbaka och retirera från vad som ter sig som en omöjlig situation har denne man tagit ett litet steg framåt och börjat bygga på ngt som inger hopp.

Dagen efter skräck-filmen sken solen och jag tog detta fotografiet:

Det finns så mycket att vara tacksam för. Idag regnar det och himlen är grå men jag tittar på fotografier likt detta och färgerna fyller mitt hjärta med energi.


Detta att kunna leva i nuet är något som nutidsmänniskan har svårt med. Inte försjunka för länge i det som har varit eller oroa sig konstant för det som kanske kommer, men att vara helt och hållet i det som är nu. För ett år sedan läste jag Eckhart Tolles bok "The power of now", mycket inspirerande. Jag tror den har hjälpt mig en bit på vägen, men färdighet kräver övning och jag är inte mycket för att sitta ner och meditera. Av och till - särskilt när jag pendlar eller reser försöker jag att inte göra någonting. Inte läsa och fylla huvudet med ytterliggare ord, utan faktiskt vara slappna av och betrakta vad som sker runtomkring mig. Att stänga av tankarna lyckas jag inte med ännu - det kräver något mer fysiskt som t.ex. när jag spelar flöjt eller går och simmar.

Om drygt en timme kommer massor med människor att samlas hos hästbonden Stig-Anders Svensson i Råskog, Småland. Det är en person som verkligen lever i nuet. Djurskyddsmyndigheten har beslutat att hans hästar missköts, baserat på en rapport från April när en av dem var halt. Tre månader senare var kontrollen prickfri men det räknas inte, tydligen räknas inte heller att han har fått ett stort uppbåd av hjälp och stöd. Klockan tolv hålls en manifestation på hans gård för att beslutet ska rivas upp och han ska få behålla sina hästar. Han kommer förstås att överklaga, men tyvärr får inte hästarna förbli hos honom under överklagningstiden - i normla fall en rimlig lag för att skydda misskötta djur, men i hans fall blir det helt fel. Hästarna (tre stycken jättefina Ardennerston) är inte alls misskötta och han lever med dem i full symbios, skötande ett hästjordbruk med urgamla metoder från början av nittionhundratalet! Han är så unik att han borde få lön från staten för den kulturgärning har gör tycker jag.

Men Stig-Anders vill nog inte det. Han vill leva i lugn och ro som han alltid har gjort tillsammans med sina hästar, arbetande i ett strävsamt tempo som skulle få en modern traktorsbonde att gå nipprig. Han blev känd genom dokumentärfilmen "Hästmannen"  2006 och sedan dess får han ofta och regelbundet besök av nyfikna. Via en av sina vänner hälsar han att alla är välkomna, men att han helst ser att folk kommer och arbetar tillsammans med honom enligt hans gamla metoder och inte springer ivägen med (film)kameror, dem har han fått nog av. 

Här är en länk till en bit film på youtube  http://www.youtube.com/watch?v=S9Bf5W7uzkg

hemsidan  http://www.hastmannen.com/

och en blogg för att hjälpa honom under de här svåra veckorna  http://bit.ly/dcyWcL

Facebookgruppen har i skrivande stund  5738 personer anmälda  http://bit.ly/biXiZQ


Nu (ha!) ska jag strax avsluta detta blogginlägg,
fixa översättningen till engelska och lägga ut några länkar.

Ha en trevlig vecka!
Josephine


English
----------
Just over a week ago on the Friday night, I saw a thriller.
Stupid thing to do.

I had been curious about it a long time from when it was at the cinema. Now I saw the DVD in the supermarket and I bought it: "The Road". It is a film about a future society where civilization has capsized, nature is more or less dead and a father and his son are trying to cross the United States towards the sea and then towards the south hoping it will be warmer there. The whole film is cold and gray and scary. They are very cautious but still encounter loitering cannibals who shoot or capture other people to eat them. The hunger is as you can understand terrible. The father is played by Viggo Mortensen. The cannibals were scary enough, but what really grabbed me was the whole concept and I felt down for several days afterwards. A really depressing dystopia. I thought a lot about what it is that makes us remain human in the positive sense, when we care about not only those we know but also are able show solidarity and compassion with those we do not know? How do you share when you are starving?

Now you may think that I draw too much on just one measly movie, but this is not only a possible future, similar situations (except cannibalism) exist every day around the globe in the war zones or areas hit by earthquakes and floods. Recently I read that 925 million people worldwide suffer from hunger, although there is still enough of food produced, but it is not shared. This in a world where the sky is blue, the sun is shining, nature works so far almost as it should (the drought in Russia have destroyed their harvests, but elsewhere in the world they have been able to harvest) and there is as yet functioning governments and infrastructures.

Every day I walk past the beggars in the subway tunnel in Brussels and I wonder why they are never helped by any socialworker, why people in our rich society are allowed to fall onto the bottom and die on the streets in the winter cold. The state can not actually take care of everything, the church is doing the best it can - where do our own humanity start and where does it stop?

But I have some ideas what I would like to do to "make a difference" and I started with one of them about two weeks before I saw the movie. I do not want to say anything about this before it is finished, but once it gets completed, I will write about it here in the blog.

I am thankfully not alone, many of us actually want to do something. The day after, our friend Betty came over for dinner and brought with her a short documentary about the slums outside Nairobi, "Kibera, one of the world's largest. As strange as it may sound, it felt good to see this movie after the horror movie the day before. One of the people there was working as a telecom engineer and would long ago have been able to move to a "real" neighborhood, but he choosed to stay. He bought land and there he built a school for young women who wish to continue their education after primary school. Primary school (eight years) in Kenya is free, but after that you have to pay for school and inhabitants of the slums can not afford that. The courses are run by volunteer teachers who can not always get paid, but this engineer is doing the best he can with the relatively good pay he has.

So instead of taking three steps back and retreat from what seems like an impossible situation, this man took a small step forward and started building on something that gives hope.

The day after the horror-movie the sun was shining and I took this photograph:There is so much to be thankful for. Today it is raining and the sky is grey, but I look at photos like this and the colors fill my heart with energy.

This thing to be able to live in the present, is something that modern man has difficulty with. Not sinking too long in what has past or worry constantly about what may come, but to be entirely in what is now. A year ago I read Eckhart Tolle's book "The Power of Now", very inspiring. I think it has helped me in some ways, but the skill requires practice and I'm not much for sitting down and meditating. From time to time - especially when I travel, I try to do nothing. Not to read and fill my head with additional words and information, but to relax and watch what happens around me. How to succeed to get out of the thoughts, I don't know, but in my case it requires something more physical such as when I play the flute or go swimming.


In
about one hour, lots of people will gather by the farm of "horse-farmer" Stig-Anders Svensson at Råskog, Småland. This is one person who actually lives in the present. Animal Welfare Agency have decided that his horses are poorly managed, according to a report from April, when one of them had a problem with the leg. Three months later, another control was without any remarks but it didn't count, apparently neither that he has received a lot of help and support the last months. At midday, there will be a demonstration in his yard in the hope the decision will be torn up and he will get to keep his horses. He will of course make an appeal against the decision, but unfortunately the horses may not remain with him during the time of the appeal. In normal circumstances this is a reasonable law to protect abused animals, but in his case, it will be completely wrong. The horses (three gorgeous Ardennes) are by no means neglected, and he lives with them in full symbiosis, attending to a horse farm with ancient practices from the beginning of the 20th century! He is so unique that he should receive a salary from the state for keeping the cultural heritage alive, in my opinion.

But Stig-Anders would probably not like it. He wants to live in peace and quietness as he always has done with his horses, working in a strenuous pace that would have a modern tractor farmer to go insane. *grin* He became famous by the documentary film "Hästmannen" (the Horseman) in 2006 and since then, he regularly and frequently gets visits by curious tourists. Through one of his friends he sends the greeting that everyone is welcome, but he prefers to see that people come and work with him in his old ways and not just stand beside or in the way with the cameras, those he has had enough of.

Here are a couple of nice links:

A part of the film on youtube:  http://www.youtube.com/watch?v=S9Bf5W7uzkg

Homepage:   http://www.hastmannen.com/

a blog to help and support him during these difficult weeks:  http://bit.ly/dcyWcL

And the Facebook-group have in this moment 5738 members:   http://bit.ly/biXiZQ

Now (ha!) I'll just finish this blog post,
fix translation into English and post some links.

Have a nice week!
Josephine


Fem filmer / Five movies

På en och en halv vecka har jag sett inte mindre än fem stycken bra och mycket bra filmer!

"Up!", "Inception" (på bio), "Seven years in Tibet", "Coach Carter", och igårkväll "The Shawshank Redemption".

Trots att "Up" kan klassificeras som en tecknad barnfilm är den lika mysig att titta på för vuxna som för barn. De första tio minuterna som avslutas med Carls och Ellies många år tillsammans konsumerade ett helt näsdukspaket ur mitt förråd. Aldrig förut har jag sett livslång kärlek porträtterats så sött på tecknad film på bara ett par minuter.
När Carl som butter änkling hotas att spärras in på ett ålderdomshem flyr han genom att låta hela huset flyga iväg, buret av hundratals heliumfyllda ballonger. Vad han inte räknat med är att en ung scout råkat följa med på farstubron... tillsammans flyger de genom en svår storm och landar i Sydamerika där de upplever det stora äventyret som Carl egentligen hade velat uppleva med Ellie, men som aldrig blev av.

 Relationerna mellan Carl och Ellie och senare Carl och den unge scouten Russel är skildrade med mycket värme och humor. Den här filmen har hjärta.
---------------

In one and a half week, I have seen no fewer than five good and very good movies!

"Up!", "Inception" (in theaters), "Seven Years in Tibet," "Coach Carter", and last night "The Shawshank Redemption".

Although "Up" can be classified as an animated film for children it is as nice to watch for adults as for children. The first ten minutes, ending with Carl's and Ellie's many years together consumed an entire package of handkerchiefs from my supply. Never before have I seen life-long love been portrayed as sweet on the animated film in just a few minutes. When Carl, grumpy widower, is threatened to be incarcerated in a nursing home, he seeks refuge by making his entire house fly away, carried by hundreds of helium-filled balloons. What he had not counted on is that a young scout happened to be on the porch ... together they fly through a severe storm and lands in South America where they experience the great adventure that Carl really wanted to experience with Ellie, but that never happened. Relations between Carl and Ellie and later Carl and the young scout Russell is depicted with much warmth and humor. It is a movie with a heart.
------------------------

"Inception" såg jag på bio förra fredagen. Jag hade inte förväntat mig mycket men blev glatt överraskad. Leonardo di Caprio borde ju i och för sig borga för en viss kvalitet. Temat om drömmen innuti drömmen dras här till sin spets med ytterliggare två lager av drömmar. Jag tyckte om psykologin i storyn, hur sorg och skuldkänslor håller oss fångna och blockerar oss att fortsätta i våra liv. Tekniskt sett tyckte Patrick det var festligt att de på film faktiskt försöker inlemma den speciella relativitetsteorin om tid och rörelse. ( http://sv.wikipedia.org/wiki/Speciella_relativitetsteorin ) Spännande, mycket action (lite väl mycket skjutande tyckte jag ibland) men annars en hyffsad film.
----------------

"Inception" I saw on a theater last Friday. I was not expecting much but was pleasantly surprised. Leonardo di Caprio ought in himself guarantee a certain quality. The theme of the dream inside the dream is here brought to the extreme with another two layers of dreams. I liked the psychology of the story, the grief and guilt keep us trapped and block us from continuing in our lives. Technically, Patrick thought it was hilarious that the movie actually tries to incorporate the special theory of relativity of time and motion. (http://en.wikipedia.org/wiki/Special_relativity) Exciting, lots of action (a bit too much shooting, I thought at times) but otherwise a decent movie.
------------------

"Seven Years in Tibet" är en film som jag har velat se länge nu, men som jag faktiskt inte fick tag på förrän i lördags. Den berättar den sanna historien om den unge Österrikiske bergsklättraren Heinrich Harrer (Brad Pitt). Under en expedition till Himalaya bryter andra världskriget ut och hela bergsklättrar-teamet blir tillfångnatagna av engelsmännen och satta i fångläger. Efter ca två år lyckas de att bryta sig ut och Heinrich tillsammans med Peter vandrar in i Tibet där de raskt blir utslängda men lyckas ta sig tillbaka. Efter ett tag ser de ut som riktiga trashankar och de tar sig obemärkt in i Lhasa den förbjudna staden. De blir upptäckta när de stjäl mat utsatt till hundarna, men husets ägare som en är inflytelserik minister i Dalai Lamas närhet tar sig an dem och erbjuder dem en fristad. Heinrich som i filmens början är ung och arrogant och faktiskt "flyr" från sin gravida fru för att klättra, förändras med åren i Tibet. Tillsammans med Peter och senare Dalai Lama och i samverkan med den tibetanska kulturen lär han sig vad ödmjuket och äkta vänskap innebär.
Underbar film.
--------------------

"Seven Years in Tibet" is a movie that I wanted to see a long time now, but I actually did nt get hold of it until last Saturday. It tells the true story of the young Austrian mountain climber Heinrich Harrer (Brad Pitt). During an expedition to the Himalayas the Second World War breaks out and the whole mountain climbing team are captured by the British and put in a warprison camp. After about two years they manage to break out and Heinrich together with Peter wanders into Tibet where they quickly get thrown out but manages to get back. After a while they look really ragged and make their way unnoticed into Lhasa, the Forbidden City. They are discovered when they steal food put out to the dogs, but the house owner who is an influential minister in the Dalai Lama's presence takes care of them and give them shelter. Heinrich is in the beginning of the film a young and very arrogant man and he is actually "fleeing" from his pregnant wife to go climbing, but over the years in Tibet he changes. Together with Peter, and later Dalai Lama and in connection with the Tibetan culture, he learns humility and what genuine friendship means.
Wonderful movie.
----------------

"Coach Carter" är även den en sann historia.
Ken Carter (Samuel L. Jackson) är en fd basketball-student som kommit upp sig och öppnat en sportaffärkedja. Han bor emellertid kvar i närheten av skolan där han en gång var student och när han blir erbjuden att bli lagets nye coach bestämmer han sig för att acceptera. Han ger alla spelarna kontrakt att skriva på där de ska inte bara komma i tid till träningarna, men också göra bra ifrån sig i skolarbetet. Tre av toppspelarna lämnar gymnastikhallen omgående. Resten av laget accepterar under knorr och långsamt bygger Carter upp ett topplag som vinner tävling efter tävling. En av spelarna Timo Cruz blev först utslängd ur salen när han utmanar Ken, men efter ett tag blir längtan för stor och han kommer tillbaka, accepterar en omöjlig utmaning av Carter (2500 armhävningar och 800 "suicides") - när han på den tredje dagen inte har lyckats med att göra allesammans och Carter säger till honom att gå tar hela teamet på sig att göra de resterande armhävningarna m.m. tillsammans med Cruz för att få tillbaka honom.

Tyvärr visar det sig att spelarna inte tar delen om skolarbetet på allvar. Det är då Carter bestämmer sig för att stänga gymnastikhallen, slopa träningarna och avstå från tävlingarna tills han studenter visar bättre resultat studiemässigt. Han beslut är kontroversiellt, skolan, föräldrarna (man skulle ju kunna tro att det vore tvärtom)- precis alla är emot honom. Ngn krossar skyltfönstret i hans sportaffär och han blir verbalt angripen på gatan och i skolan. Han kommer i media, TV, tidningar - alla flockas kring skolan med det bänkade framgångsrika basketlaget. Det går så lång att skolans styrelse bestämmer att hans blockad ska hävas. Carter gör sig redo för att packa ihop och ge sig iväg... (mer tänker jag inte berätta, resten får ni se själva ;-)

I denna filmen var det lite roligt att få återse den unge Rob Brown som spelade mot Jean Connery i "Finding Forrester". En annan favorit-film jag ska berätta om vid ett annat tillfälle.
------------------

"Coach Carter" is also a true story.
Ken Carter (Samuel L. Jackson) is a former basketball student who rises in society and opens a sporting stores chain. He lives, however, near the school in the poor neighbourhoud where he once was a student and when he gets an offer to become the team's new coach, he decides to accept. He demands all the players to sign a contract where they should not only be on time for training sessions, but also do well in school. Three of the top players leave the gymnastics hall immediately. The rest of the team accepts reluctantly and slowly Carter builds up a top team that wins competition after competition. One of the players, Timo Cruz was first kicked out of the gymnasticshall when he challenges Ken, but after a while, the desire to play with the team becomes too big and he comes back, accepting an impossible challenge by Carter (2500 pushups and 800 "suicides") - when, on the third day, he has not succeeded to make all of it and Carter tells him to go, the whole team takes up on them to make the remaining push-ups, etc. along with Cruz to get him back.

Unfortunately, it appears that the players do not take the part of the contract about their school work seriously. That's when Carter decides to close the gymnastics hall, abandon the training sessions and to refuse any more competitions until the students perform better in their studies. It is a controversial decision, the school, the parents (the ones you would think would agree with it...) - everyone is against him. Someone crushes the window of his sports shop and he gets verbally attacked in the street and at school. He gets into the spotlight of the media, television, magazines - all flock to the school with the benched successful basketball team. In the end the school board determines that the blockade must be lifted. Carter is getting ready to pack up and leave ... (I will not tell you more here, the rest you need to see yourselves ;-)

In this film, it was fun to see again the young Rob Brown, who starred with Jean Connery in "Finding Forrester". Another favorite movie I'll tell you about at another time.
------------------

Slutligen "The Shawshank Redemption" från igårkväll.
Skulle man vara elak skulle man kunna säga att detta är Prison break i filmversion. Där finns ett fängelse, våld och ett rymningsförsök men där upphör också likheterna. Morgan Freeman är lysande i rollen som Red, en man som suttit fängsad i tjugo år när en ny fånge "Andy" (Tim Robbins) en fd bankman kommer till fängelset. Andy har blivit dömd på dubbel livstid för mord på sin fru och hennes älskare, något som han säger att han är oskydlig till. Andy och Red blir vänner under de nästan tjugo år som de är tillsammans i fängelset. Redan den första natten blir man varse det grova våldet då kaptenen över vaktstyrkan sparkar ihjäl en av de nya fångarna som inte slutar att be om att få bli utsläppt.

Men saker och ting förändras när Andy, då fångarna tjärar ett av taken, hör kaptenen berätta om ett arv han har fått som han kommer att få skatta bor det mesta av. Andy säger till honom att han ska se till att pengarna skrivs över på hustrun för då slipper han skatten. Kaptenen som först inte tror sina öron, att en av fångarna över huvudtaget vågar tilltala honom, griper honom i skjortkragen och hotar att slänga ner honom från taket. Andy lyckas få honom att inse att han faktiskt kan tjäna på att låta Andy hjälpa honom. I utbyte ber han om några kalla öl till sina arbetskamrater medfångarna. Inte långt senare blir han utsedd till biblioteksassistent och vakterna och till sist även direktören använder hans ekonomiska kunskaper för deklarationer m.m. Men den som tror att fängelsedirektören är en rättvis man bedrar sig...

Stephen King (som har skrivit novellen som blev basen till filmen) verkar ha en förkärlek för män som predikar Guds ord men gestaltar djävulen själv. Samma genom-onde typ kommer igen i hans senaste bok "The Dome".
---------------

Finally, "The Shawshank Redemption" from last night.
I could be mean and say that this is Prison break in the film version. There is a prison, violence and an escape attempt, but there the similarities end. Morgan Freeman is brilliant in the role of Red, a man who have been imprisoned for twenty years when a new prisoner, "Andy" (Tim Robbins) a former banker comes to the prison. Andy has been convicted of murdering his wife and her lover, something he says he is innocent to, and got a sentence of double-lifetime. Andy and Red become friends during the nearly twenty years they spend together in the prison. Already the first night he will be aware of the serious violence when the captain of the guard kicks to death one of the new prisoners who do not stop to yank and ask to be released.

But things change when Andy, while the prisoners are taring one of the roofs, hear the captain talk about a legacy he has received that he will have to pay the most of in taxes. Andy tells him that he should see to that the money will be overwritten to his wife instead because then he will not have to pay any taxes. The captain who at first doesn't believe his ears, that one of the prisoners at all dare to talk to him, grabs him in the shirt collar and threatens to throw him off the roof. Andy manages to make him realize he may actually have some benefits if he allows Andy to help him. In exchange, he asks for some cold beer to his colleagues / fellow prisoners. Not long after that, he becomes an appointed librarian and the guards and, ultimately, the director uses his financial skills for their own declarations, etc. But anyone who believes that the warden is a fair man deceives himself ...

Stephen King (who wrote the short story that became the basis for the film) seem to have a penchant for men who preach the word of God but portrays the devil himself. The same "evil to the bone"-type appears again in his latest book, "The Dome".


Om ni har sett någon av filmerna lämna gärna en kommentar!

If you have seen anyone of the movies, please leave a comment!

//Josephine

Några bilder från Juli / Some pictures from July

Tillsammans med Patricks mamma. /  With Patricks mother. :-)
Mitt i floden Ourthe. Inte mycket vatten mitt under värsta torkan.

In the middle of river Ourthe. Not much water during the drought in july.


Vacker himmel över Scheveningen. / Beautiful skye at the beach of Scheveningen.

 

Med Bara. / Together with Bara.

(More photos of her to be seen on http://www.kaikura.net )

 

Fler bilder kommer, vi var ju i Sverige under två veckor i Augusti också.  :-)

More pictures are on their way, we were in Sweden during two weeks in August too.

 

Greetings,

Josephine

 

 


RSS 2.0