Fem filmer / Five movies

På en och en halv vecka har jag sett inte mindre än fem stycken bra och mycket bra filmer!

"Up!", "Inception" (på bio), "Seven years in Tibet", "Coach Carter", och igårkväll "The Shawshank Redemption".

Trots att "Up" kan klassificeras som en tecknad barnfilm är den lika mysig att titta på för vuxna som för barn. De första tio minuterna som avslutas med Carls och Ellies många år tillsammans konsumerade ett helt näsdukspaket ur mitt förråd. Aldrig förut har jag sett livslång kärlek porträtterats så sött på tecknad film på bara ett par minuter.
När Carl som butter änkling hotas att spärras in på ett ålderdomshem flyr han genom att låta hela huset flyga iväg, buret av hundratals heliumfyllda ballonger. Vad han inte räknat med är att en ung scout råkat följa med på farstubron... tillsammans flyger de genom en svår storm och landar i Sydamerika där de upplever det stora äventyret som Carl egentligen hade velat uppleva med Ellie, men som aldrig blev av.

 Relationerna mellan Carl och Ellie och senare Carl och den unge scouten Russel är skildrade med mycket värme och humor. Den här filmen har hjärta.
---------------

In one and a half week, I have seen no fewer than five good and very good movies!

"Up!", "Inception" (in theaters), "Seven Years in Tibet," "Coach Carter", and last night "The Shawshank Redemption".

Although "Up" can be classified as an animated film for children it is as nice to watch for adults as for children. The first ten minutes, ending with Carl's and Ellie's many years together consumed an entire package of handkerchiefs from my supply. Never before have I seen life-long love been portrayed as sweet on the animated film in just a few minutes. When Carl, grumpy widower, is threatened to be incarcerated in a nursing home, he seeks refuge by making his entire house fly away, carried by hundreds of helium-filled balloons. What he had not counted on is that a young scout happened to be on the porch ... together they fly through a severe storm and lands in South America where they experience the great adventure that Carl really wanted to experience with Ellie, but that never happened. Relations between Carl and Ellie and later Carl and the young scout Russell is depicted with much warmth and humor. It is a movie with a heart.
------------------------

"Inception" såg jag på bio förra fredagen. Jag hade inte förväntat mig mycket men blev glatt överraskad. Leonardo di Caprio borde ju i och för sig borga för en viss kvalitet. Temat om drömmen innuti drömmen dras här till sin spets med ytterliggare två lager av drömmar. Jag tyckte om psykologin i storyn, hur sorg och skuldkänslor håller oss fångna och blockerar oss att fortsätta i våra liv. Tekniskt sett tyckte Patrick det var festligt att de på film faktiskt försöker inlemma den speciella relativitetsteorin om tid och rörelse. ( http://sv.wikipedia.org/wiki/Speciella_relativitetsteorin ) Spännande, mycket action (lite väl mycket skjutande tyckte jag ibland) men annars en hyffsad film.
----------------

"Inception" I saw on a theater last Friday. I was not expecting much but was pleasantly surprised. Leonardo di Caprio ought in himself guarantee a certain quality. The theme of the dream inside the dream is here brought to the extreme with another two layers of dreams. I liked the psychology of the story, the grief and guilt keep us trapped and block us from continuing in our lives. Technically, Patrick thought it was hilarious that the movie actually tries to incorporate the special theory of relativity of time and motion. (http://en.wikipedia.org/wiki/Special_relativity) Exciting, lots of action (a bit too much shooting, I thought at times) but otherwise a decent movie.
------------------

"Seven Years in Tibet" är en film som jag har velat se länge nu, men som jag faktiskt inte fick tag på förrän i lördags. Den berättar den sanna historien om den unge Österrikiske bergsklättraren Heinrich Harrer (Brad Pitt). Under en expedition till Himalaya bryter andra världskriget ut och hela bergsklättrar-teamet blir tillfångnatagna av engelsmännen och satta i fångläger. Efter ca två år lyckas de att bryta sig ut och Heinrich tillsammans med Peter vandrar in i Tibet där de raskt blir utslängda men lyckas ta sig tillbaka. Efter ett tag ser de ut som riktiga trashankar och de tar sig obemärkt in i Lhasa den förbjudna staden. De blir upptäckta när de stjäl mat utsatt till hundarna, men husets ägare som en är inflytelserik minister i Dalai Lamas närhet tar sig an dem och erbjuder dem en fristad. Heinrich som i filmens början är ung och arrogant och faktiskt "flyr" från sin gravida fru för att klättra, förändras med åren i Tibet. Tillsammans med Peter och senare Dalai Lama och i samverkan med den tibetanska kulturen lär han sig vad ödmjuket och äkta vänskap innebär.
Underbar film.
--------------------

"Seven Years in Tibet" is a movie that I wanted to see a long time now, but I actually did nt get hold of it until last Saturday. It tells the true story of the young Austrian mountain climber Heinrich Harrer (Brad Pitt). During an expedition to the Himalayas the Second World War breaks out and the whole mountain climbing team are captured by the British and put in a warprison camp. After about two years they manage to break out and Heinrich together with Peter wanders into Tibet where they quickly get thrown out but manages to get back. After a while they look really ragged and make their way unnoticed into Lhasa, the Forbidden City. They are discovered when they steal food put out to the dogs, but the house owner who is an influential minister in the Dalai Lama's presence takes care of them and give them shelter. Heinrich is in the beginning of the film a young and very arrogant man and he is actually "fleeing" from his pregnant wife to go climbing, but over the years in Tibet he changes. Together with Peter, and later Dalai Lama and in connection with the Tibetan culture, he learns humility and what genuine friendship means.
Wonderful movie.
----------------

"Coach Carter" är även den en sann historia.
Ken Carter (Samuel L. Jackson) är en fd basketball-student som kommit upp sig och öppnat en sportaffärkedja. Han bor emellertid kvar i närheten av skolan där han en gång var student och när han blir erbjuden att bli lagets nye coach bestämmer han sig för att acceptera. Han ger alla spelarna kontrakt att skriva på där de ska inte bara komma i tid till träningarna, men också göra bra ifrån sig i skolarbetet. Tre av toppspelarna lämnar gymnastikhallen omgående. Resten av laget accepterar under knorr och långsamt bygger Carter upp ett topplag som vinner tävling efter tävling. En av spelarna Timo Cruz blev först utslängd ur salen när han utmanar Ken, men efter ett tag blir längtan för stor och han kommer tillbaka, accepterar en omöjlig utmaning av Carter (2500 armhävningar och 800 "suicides") - när han på den tredje dagen inte har lyckats med att göra allesammans och Carter säger till honom att gå tar hela teamet på sig att göra de resterande armhävningarna m.m. tillsammans med Cruz för att få tillbaka honom.

Tyvärr visar det sig att spelarna inte tar delen om skolarbetet på allvar. Det är då Carter bestämmer sig för att stänga gymnastikhallen, slopa träningarna och avstå från tävlingarna tills han studenter visar bättre resultat studiemässigt. Han beslut är kontroversiellt, skolan, föräldrarna (man skulle ju kunna tro att det vore tvärtom)- precis alla är emot honom. Ngn krossar skyltfönstret i hans sportaffär och han blir verbalt angripen på gatan och i skolan. Han kommer i media, TV, tidningar - alla flockas kring skolan med det bänkade framgångsrika basketlaget. Det går så lång att skolans styrelse bestämmer att hans blockad ska hävas. Carter gör sig redo för att packa ihop och ge sig iväg... (mer tänker jag inte berätta, resten får ni se själva ;-)

I denna filmen var det lite roligt att få återse den unge Rob Brown som spelade mot Jean Connery i "Finding Forrester". En annan favorit-film jag ska berätta om vid ett annat tillfälle.
------------------

"Coach Carter" is also a true story.
Ken Carter (Samuel L. Jackson) is a former basketball student who rises in society and opens a sporting stores chain. He lives, however, near the school in the poor neighbourhoud where he once was a student and when he gets an offer to become the team's new coach, he decides to accept. He demands all the players to sign a contract where they should not only be on time for training sessions, but also do well in school. Three of the top players leave the gymnastics hall immediately. The rest of the team accepts reluctantly and slowly Carter builds up a top team that wins competition after competition. One of the players, Timo Cruz was first kicked out of the gymnasticshall when he challenges Ken, but after a while, the desire to play with the team becomes too big and he comes back, accepting an impossible challenge by Carter (2500 pushups and 800 "suicides") - when, on the third day, he has not succeeded to make all of it and Carter tells him to go, the whole team takes up on them to make the remaining push-ups, etc. along with Cruz to get him back.

Unfortunately, it appears that the players do not take the part of the contract about their school work seriously. That's when Carter decides to close the gymnastics hall, abandon the training sessions and to refuse any more competitions until the students perform better in their studies. It is a controversial decision, the school, the parents (the ones you would think would agree with it...) - everyone is against him. Someone crushes the window of his sports shop and he gets verbally attacked in the street and at school. He gets into the spotlight of the media, television, magazines - all flock to the school with the benched successful basketball team. In the end the school board determines that the blockade must be lifted. Carter is getting ready to pack up and leave ... (I will not tell you more here, the rest you need to see yourselves ;-)

In this film, it was fun to see again the young Rob Brown, who starred with Jean Connery in "Finding Forrester". Another favorite movie I'll tell you about at another time.
------------------

Slutligen "The Shawshank Redemption" från igårkväll.
Skulle man vara elak skulle man kunna säga att detta är Prison break i filmversion. Där finns ett fängelse, våld och ett rymningsförsök men där upphör också likheterna. Morgan Freeman är lysande i rollen som Red, en man som suttit fängsad i tjugo år när en ny fånge "Andy" (Tim Robbins) en fd bankman kommer till fängelset. Andy har blivit dömd på dubbel livstid för mord på sin fru och hennes älskare, något som han säger att han är oskydlig till. Andy och Red blir vänner under de nästan tjugo år som de är tillsammans i fängelset. Redan den första natten blir man varse det grova våldet då kaptenen över vaktstyrkan sparkar ihjäl en av de nya fångarna som inte slutar att be om att få bli utsläppt.

Men saker och ting förändras när Andy, då fångarna tjärar ett av taken, hör kaptenen berätta om ett arv han har fått som han kommer att få skatta bor det mesta av. Andy säger till honom att han ska se till att pengarna skrivs över på hustrun för då slipper han skatten. Kaptenen som först inte tror sina öron, att en av fångarna över huvudtaget vågar tilltala honom, griper honom i skjortkragen och hotar att slänga ner honom från taket. Andy lyckas få honom att inse att han faktiskt kan tjäna på att låta Andy hjälpa honom. I utbyte ber han om några kalla öl till sina arbetskamrater medfångarna. Inte långt senare blir han utsedd till biblioteksassistent och vakterna och till sist även direktören använder hans ekonomiska kunskaper för deklarationer m.m. Men den som tror att fängelsedirektören är en rättvis man bedrar sig...

Stephen King (som har skrivit novellen som blev basen till filmen) verkar ha en förkärlek för män som predikar Guds ord men gestaltar djävulen själv. Samma genom-onde typ kommer igen i hans senaste bok "The Dome".
---------------

Finally, "The Shawshank Redemption" from last night.
I could be mean and say that this is Prison break in the film version. There is a prison, violence and an escape attempt, but there the similarities end. Morgan Freeman is brilliant in the role of Red, a man who have been imprisoned for twenty years when a new prisoner, "Andy" (Tim Robbins) a former banker comes to the prison. Andy has been convicted of murdering his wife and her lover, something he says he is innocent to, and got a sentence of double-lifetime. Andy and Red become friends during the nearly twenty years they spend together in the prison. Already the first night he will be aware of the serious violence when the captain of the guard kicks to death one of the new prisoners who do not stop to yank and ask to be released.

But things change when Andy, while the prisoners are taring one of the roofs, hear the captain talk about a legacy he has received that he will have to pay the most of in taxes. Andy tells him that he should see to that the money will be overwritten to his wife instead because then he will not have to pay any taxes. The captain who at first doesn't believe his ears, that one of the prisoners at all dare to talk to him, grabs him in the shirt collar and threatens to throw him off the roof. Andy manages to make him realize he may actually have some benefits if he allows Andy to help him. In exchange, he asks for some cold beer to his colleagues / fellow prisoners. Not long after that, he becomes an appointed librarian and the guards and, ultimately, the director uses his financial skills for their own declarations, etc. But anyone who believes that the warden is a fair man deceives himself ...

Stephen King (who wrote the short story that became the basis for the film) seem to have a penchant for men who preach the word of God but portrays the devil himself. The same "evil to the bone"-type appears again in his latest book, "The Dome".


Om ni har sett någon av filmerna lämna gärna en kommentar!

If you have seen anyone of the movies, please leave a comment!

//Josephine

Kommentarer
Postat av: Vincent

Very nice! I don't know if you are a fan of old movies, but if you are, I cordially invite you and your readers to visit my classic Hollywood blog, "Carole & Co."http://community.livejournal.com/carole_and_co

Postat av: liindblaads

Hej hur har din dag varit ?

2010-09-16 @ 17:31:51
URL: http://liindblaads.blogg.se/
Postat av: fille

The Shawshank Redemption har utsetts till den bästa film som någonsin gjorts i en amerikansk omröstning, och den kommer ständigt på topp i omröstning efter omröstning. Inte helt oförtjänt omjag får säg det själv. Att det sen finns ett lager av verklighetsbakgrund i filmen gör inte saken sämre.7 år i Tibet fick ett avslut med smolk i bägaren. Det visade sig sedan att Heinrich Harrer hade nazistsympatier. När han konfronterades med uppgifterna gick han i försvarspossition i stället för att bara säga att han var ung och dum då men vet bättre nu. Men det gjorde han inte och det blev skandal om saken. Tråkigt. Men en bra film.Inception låter som "eXistenZ", får ladda ner den. eXistenZ var bra.

2010-09-17 @ 13:57:58

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0